5. mája 2016

Zákon o veterinárnej starostlivosti

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 28/2007 strana 162 ZMENY HĽADAJTE V PREDPISOCH: 99/2008 Z.z. 274/2009 Z.z. 299/2009 Z.z. 391/2009 Z.z. RUŠÍ PREDPIS: 281/2003 Z.z. 490/2003 Z.z. […]
5. mája 2016

Zákon o držbe psa

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: § 1 Predmet a pôsobnosť zákona 1.) Tento zákon ustanovuje niektoré podmienky držania psov 2.) Tento zákon […]