5. mája 2016

Zákon o držbe psa

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: § 1 Predmet a pôsobnosť zákona 1.) Tento zákon ustanovuje niektoré podmienky držania psov 2.) Tento zákon […]