Racing
2. decembra 2016
Kalendár kynologických akcií
8. januára 2017

Pár slov o figurantoch

Pár slov o figurantoch

Poznanie, že kvalitný figurant vypracuje psa aj s neskúseným psovodom na špičkové výkony, ale špičkový psovod, ak nemá figuranta patričnej kvality, výborné výkony nedosiahne, je všeobecne známe. Dôležitosť tohto faktu dokumentuje aj odchod kvalitného figuranta z klubu, ktorý po doterajších špičkových výsledkoch začne v obranách „upadať“.

Okrem dôležitých predispozícii, ako je atletická postava, telesná sila, vyrovnaná povaha, pohyblivosť, sú dôležité i charakterové vlastnosti, prirodzená inteligencia a danosť, ktorá figurantovi pomáha v desatine sekundy vyhodnotiť situáciu a adekvátne zareagovať tak, aby správna reakcia znamenala pozitívny posun v tréningovom procese.

Výchova dobrého figuranta trvá aj pri talente roky a často je jeho práca nedocenená – nemyslím tým len finančne, ale aj morálne. Pre začínajúcich adeptov, ktorí majú spomínané predpoklady, existuje zásada vždy začínať kvalitnou rozcvičkou, lebo aj jej malé podcenenie môže mať nepríjemné následky. Skôr než začnete pracovať so psom na rukáve, naučte sa pohyby – t.j. odchyt na priamo a vľavo i v pravo s ukročením bez psa, najlepšie pred zrkadlom. Krokové variácie posun so psom priamo a do strán je tiež najlepšie zvládnuť len s rukávom, bez psa.

Nápomocné je študovať videá z vrcholových športových podujatí, vybrať si štýl niektorého zo špičkových figurantov, ktorý nám je najbližší, a snažiť sa osvojiť si ho. V tomto smere máme obrovskú výhodu, lebo práve výkony našich figurantov na posledných majstrovstvách sveta WUSV v Bratislave 2007, ale aj na ďalších významných pretekoch, boli ozajstnou ozdobou celého podujatia.

Je dobré po dohode vycestovať za špičkovým figurantom a pozorovať a absolvovať spoločný tréning. Dôležitou časťou je po dobrej príprave „predať“ svoj výkon na skúškach a neskôr na súťažiach, vedieť rozvrhnúť svoj výkon tak, aby každý pes bol „odfigurovaný“ a preverený zhruba rovnou intenzitou a dynamikou, s približne rovnakým počtom krokov, silou úderov – tak, aby rozhodca, ale aj diváci mali možnosť vidieť rozdiel v kvalite psov na obrane.

Treba mať na mysli, že obranu pes chápe ako „lov koristi“. Pri tréningu sa figurant musí snažiť vyprovokovať psa k akcii svojím pohybom, nie len pleskaním bičom. Bič sa nepoužíva pri žiadnych skúškach, ani súťažiach, a preto pri jeho absencii môže jeho použitie psovi chýbať. Bič podľa môjho názoru je prostriedok na vyšperkovanie výkonu, a to najmä u menej vzrušivých psov. U psov s vysokou hladinou vzruchu je bič skôr na škodu, pes sa „pretáča“ a môže nastať problém pri pustení, dostrážení a celkovo s ovládateľnosťou.

Figurant musí byť dobre pohyblivý, vedieť, kedy má na psa zatlačiť, kedy zatiahnuť rukáv s citom, tak ako keď chce psovi „korisť“ uniknúť. Pohyb rukávom by sa mal prevádzať vo vodorovnej, resp. zvislej polohe tak, aby nedošlo k „zalomeniu“ hlavy, resp. krku, alebo k inému pre psa bolestivému zásahu.

Každý pes má svoj štýl boja, ten musí figurant pri tréningu zistiť a snažiť sa rozvíjať aktivitu psa tak, aby sa ihneď po zákuse snažil si rukáva zastaviť, resp. uloviť. To musí mať na zreteli každý figurant, ktorý psa trénuje. Pasívne vláčenie je tiež potrebné, aby sa pes naučil krokovým variáciám, ale skôr na kratšie vzdialenosti, ktoré sú kombinované s tlakom, náhlou zmenou smeru, ale i s otočkou, povolením rukávu za chrbát figuranta a pomalým ťahom naspäť. To všetko v nasadení, primeranej rýchlosti – tak, aby pes nemohol rukáv ani minimálne prehryzávať. Všetko je potrebné vytvárať v plnom zákuse a maximálnom boji. U pasívnych psov sa dá aktivita zvýšiť zdvihnutím rukávu do výšky ramien, pomalým znižovaním a odtláčaním predných končatín palicou. Pri minimálnom zatiahnutí psa je treba povoľovať rukáv a posúvať sa smerom k psovi. V začiatkoch je dobré, ak figurant so psom komunikuje aj slovne, t. j. pri pevnom a silnom zákuse s masívnym ťahom psa pochváliť a vedieť ho pri enormnom zatiahnutí odmeniť nielen slovne, ale aj vypustením rukávu, ktorý si odnáša s ľahkým odchodovým úderom palice.

Pri prehryzávaní je potrebné pokarhať psa slovne, napr. slovíčkom „nie“, prudko pritom zatiahnuť rukáv, ale ihneď po oprave psa pochváliť, napríklad slovami „áno“, „to je dobre“, a tak vytvoriť kontrast medzi žiaducou a nežiaducou prácou psa na obrane. Tento systém by sa mal aplikovať pri všetkých etapách nácviku na obrane, revírom začínajúc a posledným zákusom končiac.

Veľký dôraz je nutné klásť na intenzitu, ale tiež smerovanie úderov, ktoré by mali byť preverením charakterových vlastností a odolnosti psa. Oboje sú dôležité nielen na skúšky a súťaže, ale systém preverenia je dôležitý aj pre ďalšie použitie jednotlivých jedincov v chove. Skúšobný poriadok jasne definuje, že smerovanie úderov má byť vedené na časť od kohútika po bedrá a po bočných stranách hrudníka. Podľa možnosti tak, aby bol úder smerovaný kolmo na psa tak, aby neboli zasiahnuté slabiny, brucho, prípadne iné citlivé časti tela. Intenzita úderu má byť primeraná, ale vždy len palicou, ktorej pevná časť je potiahnutá molitanom a kožou. Intenzitu úderov pri výkonoch skúšobného psa na súťažiach usmerňuje rozhodca. Rozhodne nemá ísť o vybíjanie si sily na figurantovi, ktoré môže negatívne ovplyvniť najmä mladé perspektívne jedince.

Ako som na začiatku uviedol, práca figurantov je nedocenená. Záťaž, ktorú znáša pri tréningu a súťažiach, je na hranici zdravotných noriem. Preto si ich musíme viac vážiť a oceňovať, najme morálne.

 

 1. Všeobecné ustanovenia.
 • Osoba, ktorá vykonáva funkciu figuranta na akciách poriadaných ZŠK SR, resp. v termínoch pridelených ZŠK SR, musí byť uvedená v zozname štatutárnych figurantov ZŠK SR.
 • Figurant je štatutárna funkcia tak, ako napr. rozhodca z výkonu. Štatút udeľuje ZŠK SR, resp. ním určená komisia.
 • Štatút figuranta môže byť udelený iba osobe, ktorej morálno-povahové vlastnosti, teoretické vedomosti, praktická zručnosť, fyzický fond a zdravotný stav dovoľujú vykonávať zverenú funkciu objektívne, nezaujato a v zmysle platných skúšobných poriadkov.
 • Konkrétne podmienky na udelenie štatútu figuranta určuje ZŠK SR.
 1. Podmienky na udelenie štatútu figuranta.
 • Vek nad 18 rokov.
 • Členstvo v ZŠK SR.
 • Písomná žiadosť záujemcu alebo základnej organizácie v jeho mene.
 • Splnenie podmienok (teoretické, praktické skúšky a pod., pričom rozsah určí ZŠK SR).
 1. Povinnosti figuranta.
 • Pracovať objektívne voči všetkým účastníkom akcie.
 • Svojou činnosťou umožniť rozhodcovi objektívne posúdenie výkonov psa.
 • Pracovať v zmysle platných skúšobných poriadkov.
 • Riadiť sa pokynmi rozhodcu.
 • Počas akcie sa správať tak, aby nevzbudzoval pohoršenie verejnosti a účastníkov akcie. Počas výkonu funkcie nesmie byť pod vplyvom alkoholu ani iných omamných látok. Nesmie verejne komentovať a kritizovať prácu organizátorov akcie, rozhodcov a ostatných pomocníkov, ani výkony psovoda a psa, prípadne inak narušovať priebeh a vážnosť akcie.
 • Na akciu, na ktorú je delegovaný alebo pozvaný, sa má dostaviť včas, primerane vystrojený a pripravený.
 1. Práva figuranta.
 • Odmietnuť delegovanie na akciu, ak mu v tom bránia osobné alebo zdravotné dôvody.
 • Dostať náhradu cestovných a stravných nákladov a odmenu za vykonanú prácu podľa platných smerníc ZŠK SR a v prípade potreby aj náhradu za náklady spojené s ubytovaním resp. ubytovanie na náklady usporiadateľa akcie, ak sa figurant s usporiadateľom nedohodnú inak.
 • V prípade potreby má právo na náhradu neprimerane poškodených ochranných pomôcok, odevu, resp. zdravotného ošetrenia, pokiaľ tieto udalosti nezavinil sám a sú v priamej súvislosti s jeho činnosťou na akcii.
 • V prípade, že má výhrady alebo pripomienky voči organizátorovi, resp. usporiadateľovi, rozhodcom, poprípade voči správaniu sa pretekára, resp. účastníka akcie, alebo akékoľvek pripomienky a výhrady, má právo tieto predniesť Výcvikovej Komisii ZŠK SR písomnou alebo ústnou formou.
 1. Povinnosti usporiadateľa akcie voči figurantovi.
 • Vytvoriť primerané podmienky k výkonu funkcie figuranta (ubytovanie, miesto na prezlečenie a oddych, vykonanie osobnej hygieny, zabezpečenie stravy a primeraného občerstvenia).
 • Včas oznámiť figurantovi podrobnosti o mieste a začiatku konania akcie, spôsobe príchodu ako aj ostatné potrebné pokyny.
 • Uhradiť všetky určené náležitosti ak sa s figurantom nedohodne inak.
 • V prípade potreby zabezpečiť poskytnutie predlekárskej prvej pomoci resp. odvoz na lekárske ošetrenie.
 1. Triedenie figurantov.

– Figurant I. výkonnostnej triedy: Je oprávnený vykonávať funkciu figuranta na všetkých akciách uverejnených v Kalendári kynologických akcií ZŠK-SR, resp. byť delegovaný na akcie iných usporiadateľov (všetky skúšky, oblastné akcie, postupové preteky na MS, CACIT-ové preteky, Majstrovstvá SR, národné a medzinárodné akcie).

– Figurant II. výkonnostnej triedy: Je oprávnený pracovať na všetkých akciách ZŠK- SR do úrovne oblasti, resp. kraja a na skúškach z výkonu v rámci SR.

– Figurant III. výkonnostnej triedy: Je oprávnený pracovať len na skúškach z výkonu v rámci celej SR.

 1. Zmeny a získanie výkonnostných tried.

Získanie III. výkonnostnej triedy:

 • absolvovanie základného preskúšania komisiou ZŠK-SR (teória + prax), resp. po individuálnom posúdení Výcvikovou komisiou ZŠK-SR a na odporúčanie ZO môže byť do tejto výkonnostnej triedy zaradená aj osoba, ktorá svojou dlhodobou kvalitnou prácou v športovej kynológii preukázala potrebné schopnosti a zároveň spĺňa podmienky udelenia Štatútu figuranta.

Získanie II. výkonnostnej triedy:

 • zaradenie v III. výkonnostnej triede minimálne 1 rok,
 • odfigurovanie 2 skúšok národného poriadku a 2 skúšok medzinárodného skúšobného poriadku v III. výkonnostnej triede,
 • písomná žiadosť,
 • preskúšanie komisiou určenou prezídiom ZŠK SR.

Získanie I. výkonnostnej triedy:

 • zaradenie v II. výkonnostnej triede min. 1 rok,
 • odfigurovanie 2 skúšok národného a 2 skúšok medzinárodného skúšobného poriadku, alebo 3 akcie oblastného významu v II. výkonnostnej triede. (2+1 alebo 1+2),
 • písomná žiadosť,
 • preskúšanie komisiou určenou prezídiom ZŠK SR.
 1. Záverečné ustanovenia.
 • Figurantovi rozhodca zapíše stručné hodnotenie jeho práce a potvrdí podpisom v preukaze figuranta.
 • Figurant pred preskúšaním do vyššej výkonnostnej triedy komisii ZŠK predloží preukaz, ktorým vydokladuje splnenie podmienok. Komisia má právo si tieto skutočnosti dodatočne overiť v súpiskách so skúšok, kde rozhodca zapíše meno figuranta a stručné hodnotenie jeho práce. Komisia akceptuje len kladné hodnotenie práce figuranta. Rozsah preskúšania určí výcviková komisia ZŠK SR.
 • Zmenu výkonnostnej triedy zapíše komisia do preukazu figuranta.
 • Ak sa figurant bez ospravedlnenia a neodôvodnene nezúčastní na povinnom školení figurantov, môže ho komisia ZŠK vyradiť zo zoznamu figurantov, alebo preradiť do nižšej výkonnostnej triedy. Podľa potreby povinné školenia organizuje ZŠK SR, alebo ním poverená ZO.
 • Oprávnenosť figuranta pracovať na konkrétnej akcii preverí rozhodca, resp. hlavný rozhodca kontrolou preukazu figuranta.
 • Ak figurant poruší Štatút figuranta, smernice ZŠK SR, alebo je opakovane jeho výkon hodnotený známkou neuspokojivý, môže byť preradený do nižšej výkonnostnej triedy, alebo mu môže byť pozastavená činnosť, prípadne môže byť vyradený zo zoznamu štatutárnych figurantov.
 • Výcviková komisia ZŠK SR môže meniť podmienky štatútu figuranta podľa potreby, tieto však nemajú retroaktívny dopad.

 

Oznam pre organizátorov a účastníkov školení výcvikár figurant nájdete na tomto odkaze: oznam-pre-organizatorov-a-ucastnikov-skoleni-vycvikar-figurant

 

použitý zdroj informácií:  Zväz Športovej kynológie Slovenskej Republiky

Komentáre

komentárov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *