Postup merania náhubku
5. mája 2016
Skúšobné poriadky
5. mája 2016

Pravidlá kurzu

Pravidlá kurzu

Naše kurzy pre výcvik psa a členstvo v klube majú tieto pravidláSme skupina skúsených športových kynológov, zaoberajúca sa výcvikom psov.

Výcviky psov sa vykonávajú každú nedeľu s príchodom na cvičisko o 9:30 hod. a to venčením psa mimo priestor cvičiska a začiatkom výcviku so psom od 10:00 hod.

Individuálny súkromný výcvik počas týždňa pre členov a kurzistov Klubu Športovej Kynológie Slovakia v Rožňave sa vykonávajú na základe telefonickej dohody s Ladislavom Janespalom na telefónom čísle: +421 902 751 059 alebo Láďom Hlatkym na telefónom čísle: +421 911 479 641.

O všetkých prípadných zmenách vo výcviku alebo zmene v časovom harmonograme, informujeme pravidelne na našej Facebookovej stránke: Klub Športovej Kynológie – Slovakia.


Výcviky sa nevykonávajú, len v prípade nepriaznivého počasia!

Pravidlá kurzu

Klub Športovej Kynológie Slovakia
Edelényska 1954/16, Rožňava 048 01
Slovenská republika
IČO: 42409471
DIČ: 2120638806
IBAN : SK75 0900 000000 5122552551
Slovenská sporiteľňa a.s. pobočka Rožňava

Základné pojmy:

Výcvikár – Inštruktor, ktorý vedie kurz základnej ovládateľnosti psa.
Člen výboru /dozornej rady/- zakladajúci členovia klubu
Člen klubu – prijatý aktívny kurzista, ktorý sa zúčastňuje na aktivitách a prezentácii klubu – kynologických výstav, súťaží, prezentácii, kurzov a aktívne sa podieľať na rozvoji nášho klubu.
Kurzista – Majiteľ psa, ktorý vyplnil prihlášku a uhradil poplatok za kurz, prípadne psovod, ktorý psa vedie počas výcviku a nie je majiteľom psa.
Tréning –  Časť výcvikového kurzu viacero druhov výcviku psov na rôznej úrovni, od základného až po individuálny a špecializovaný výcvik.
Skúška – Ukončenie prípravy psa na jeho odborné vyhodnotenie a posúdenie o výkone.

Ukončením prípravy kurzu, vieme zabezpečiť konkrétnu odbornú skúšku kurzistu zo psom na posúdenie a vyhodnotenie odborným kynologickým rozhodcom.

Výšky poplatkov za výcviky a podmienky na prijatie za člena, schválené členmi a výborom klubu v Klube Športovej Kynológie Slovakia zo dňa: 31.12.2017

Ceny pre záujemcov – kurzistov o výcvik:

 1. ročný poplatok základného výcviku vo výške:  120.00 € (stodvadsať Eur) na kalendárny rok od 01.01. – do 31.12.
 2. výcvik základnej poslušnosti psa za prvý výcvik vo výške  5.00 € (päť Eur)
 3. výcvik obrany za jeden tréning vo výške   5.00 € (päť Eur) 
 4. výcvik pachovej práce je stanovený na 3.00 €/h  (tri Eurá/hodina)
 5. výcvik Bull športov je stanovený vo výške  5.00 € (päť Eur)
 6. sankcie za neodpracovanú brigádu členom sú klubom spoplatnené vo výške   10.00 € (desať Eur)

Každý uvedený výcvik v bodoch 3,4,5 a 6 sa platí samostatne, priamo v hotovosti na cvičisku niektorému z členov výboru klubu, ktorý o tom vyhotoví evidenciu!

Podmienky na prijatie za člena klubu:

Každý nový záujemca o členstvo v klube je povinný zoznámiť sa zo stanovami Klubu Športovej Kynológie Slovakia.
AKTÍVNY KURZISTA- 
Majiteľ psa, ktorý sa chce stať aktívnym členom a má splnené všetky požiadavky na splnenie podmienok môže sa stať i aktívnym členom Zväzu Športovej Kynológie – ZŠK, ak sa chce zúčastňovať na aktivitách a prezentácii klubu – kynologických výstav, súťaží, prezentácii, kurzov a aktívne sa podieľať na rozvoji nášho klubu.
O členstve v klube môže rozhodnúť samostatne výbor klubu aj počas vykonávania tréningu na cvičisku, po splnení hore uvedených podmienok, ale taktiež výbor klubu môže žiadosť o členstvo zamietnuť bez uvedenia dôvodu.

Povinnosť novoprijatého člena v klube predložiť a absolvovať:

 • aktívne sa podieľať na rozvoji klubu  – povinný absolvovať
 • vyplatený ročný – alebo 2x polročný poplatok  KURZISTU na účet klubu  – povinný predložiť
 • prihláška za člena klubu – povinný predložiť
 • očkovací preukaz prípadne pas psa s platným povinným ročným očkovaním – povinný predložiť
 • výcvik obrany – nie je povinný absolvovať 
 • výcvik pachovej práce – nie je povinný absolvovať
 • splnená daňová povinnosť za psa – povinný predložiť

Platby novoprijatého člena a člena klubu:

 • ročný príspevok vo výške pre členov výboru a dozornej rady  30.00 € (tridsať Eur)
 • členský ročný príspevok vo výške  60.00 € (šesťdesiat Eur)
 • členský ročný príspevok pre mládež a študentov do 18 rokov  15.00 € (pätnásť Eur)
 • dobrovoľné príspevky do klubu – výška príspevku je na uvážení každého člena klubu samostatne, do akej miery chce prispieť na rozvoj činnosti klubu.

Člen v Klube Športovej Kynológie Slovakia je povinný zaplatiť členský príspevok vo výške 30.00 € (tridsať Eur) na účet klubu do konca januára v danom kalendárnom roku

Po splnení uvedených skutočnosti je záujemca o členstvo v Klube Športovej Kynológie Slovakia právoplatným členom klubu po preukázaní zaplatenia členského poplatku na účet klubu – IBAN : SK75 0900000000 5122552551 Slovenská sporiteľňa a.s. pobočka Rožňava.

Zánik členstva v klube:

Členstvo v Klube Športovej Kynológie Slovakia zaniká, ak člen klubu nezaplatí do stanoveného termínu schváleného členskou schôdzou tzv. členské, čiže členský príspevok, alebo ak sa do 1 mesiaca bez udania dôvodu nedostaví ani na jeden z termínov konania výcviku, bez upovedomenia klubu je automaticky vylúčený a stráca členstvo v klube.
Výbor klubu môže rozhodnúť o vylúčení z členstva z klubu jednotlivca aj pri hrubom porušovaní stanov Klubu Športovej Kynológie Slovakia.

V prípade predčasného ukončenia členstva v klube sa členský príspevok členovi klubu nevracia, ako ani ostatné dobrovoľné príspevky bývalého člena, ktorými prispel pre rozvoj klubu.

Schválené členmi a výborom Klubu Športovej Kynológie Slovakia dňa: 31.12.2017

 

Prihláška pre nového KURZISTU na stiahnutie: Prihláška kurzistu do klubu športovej kynológie
Túto prihlášku vyplňuje KURZISTA Majiteľ psa, ktorý vyplnil prihlášku a uhradil poplatok za kurz, prípadne psovod, ktorý psa vedie počas výcviku a nie je majiteľom psa.

 

 

Prihláška pre nového ČLENA na stiahnutie:  Prihláška za člena do klubu športovej kynológie
Túto prihlášku vyplňuje AKTÍVNY KURZISTA – Majiteľ psa, ktorý sa chce stať aktívnym členom a má splnené všetky požiadavky na splnenie podmienok a chce sa stať i aktívnym členom Zväzu Športovej Kynológie – ZŠK, a ak sa chce zúčastňovať na aktivitách a prezentácii klubu – kynologických výstav, súťaží, prezentácii, kurzov a aktívne sa podieľať na rozvoji nášho klubu.

 

Komentáre

komentárov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *