Skúšobné poriadky
5. mája 2016
Anatómia psa
5. mája 2016

Stanovy klubu

Stanovy klubu a registračné údaje klubu

Registrácia Občianského združenia (klubu)

 • Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29.
 • Registrácia občianskeho združenia Kynologický klub – z názvom: Klub Športovej Kynológie Slovakia.
 • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - registrácia vykonaná: 10.07.2015 - pod číslom spisu: VVS /1-900/90-464 91
 • Evidencia občianskych združení, výpis z registra nájdete na tomto odkaze:http://www.ives.sk/registre/detailoz.do?action=aktualny&formular=nazov&id=211722

Klub Športovej Kynológie Slovakia kontakt:

 • Klub Športovej Kynológie Slovakia
 • Edelényska č.1954/16, Rožňava 048 01, Slovenská republika
 • IČO: 42409471
 • DIČ: 2120638806
 • IBAN : SK75 0900000000 5122552551 Slovenská sporiteľňa a.s. pobočka Rožňava
 • Štatutárny zástupca klubu: Ladislav Janespal
 • Členovia výboru klubu: Ladislav Janespal, Ladislav Hlatky, Roman Bagáč, Kamil Toth, Kvetka Šimková
 • Splnomocnencami oprávnenými konať za registrovaný klub: Ladislav Janespal, Ladislav Hlatky, Roman Bagáč
 • Klub Športovej Kynológie Slovakia je oficiálnym registrovaným klubom v Zväze športovej kynológie Slovenska, pod evidenčným prideleným číslom 393

Stanovy kynológického klubu

Klub Športovej Kynológie Slovakia
( názov kynologického klubu a mesto )

logo2

ČASŤ   I.

Názov, sídlo a pôsobnosť klubu

Článok   I.

1) Názov klubu je: Klub Športovej Kynológie Slovakia

2) Sídlo klubu je: Edelényska 1954/16, Rožňava 048 01

3) Pôsobnosť: územie Slovenskej

ČASŤ   II.
Poslanie, činnosť a ciele klubu

Článok I.

1) Klub je dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb, dobrovoľným záujmovým klubom združujúcim funkcionárov, cvičiteľov, výcvikárov, pretekárov, chovateľov a majiteľov psov rôznych plemien, priateľov tohto klubu a záujemcov o kynológiu, predovšetkým o chov a výcvik plemien medzinárodnej kynologickej federácie – FCI.

2) Toto dobrovoľné združenie je otvorený spoločenský klub, budovaný na demokratických princípoch, je apolitický, nezávislý na politických stranách a hnutiach.

3)   Klub je právnym subjektom s vlastnými stanovami.

4)   Klub sa podieľa na podpore a rozvoji vzťahu detí a mládeže ku psom, a tým aj k životnému prostrediu a prírode. V rámci svojich možností vytvára najoptimálnejšie podmienky pre rozvoj samotnej kynológie a aktivít mládeže.

5./ Pre dosiahnutie cieľov a poslania klub spolupracuje s ostanými kynologickými organizáciami zastrešenými SKJ a FCI.

6) Klub sa stará o rozvoj všetkých druhov plemien uznávaných medzinárodnou kynologickou federáciou FCI, o udržanie a zlepšenie ich genofondu, zdravia, pracovných a povahových vlastností v súlade s predpismi FCI.

7)   Klub ďalej:

– riadi, organizuje a napomáha rozvoju športovej kynológie a rôznych športových činností v kynologickom klube a v Slovenskej republike,

– vo výkonnostnom športe sa stará o prípravu psov a pretekárov na reprezentáciu samotného klubu a Slovenskej republiky,

– získava a vychováva cvičiteľov, trénerov kynológie pre samotný výcvik psov,

– na rozvoj tejto kynológie vytvára podmienky pre zabezpečenie ekonomickej samostatnosti, vytvára materiálne a technické podmienky,

– podieľa sa na organizovaní popularizácie a propagácie kynológie.

ČASŤ III.
Členstvo, práva a povinnosti člena

Článok 1.

1) Členstvo v klube je dobrovoľné a počet členov klubu je neobmedzený.

2) Riadnym členom klubu sa môže stať bez ohľadu na politické presvedčenie, náboženské vyznanie, pohlavie a vek, každá fyzická osoba, ktorá súhlasí s týmito stanovami a v súlade s nimi chce pracovať a podieľať sa na rozvoji klubu. Pri osobách mladších 18 rokov sú tieto zastúpené výsadne rodičom, resp. jeho zákonným zástupcom.

Článok 2.

1) Členstvo vzniká po podaní prihlášky a odsúhlasením Výborom klubu, ako aj po následnom schválení a zaplatení tohto členského poplatku.

2) Mimoriadne členstvo môže vzniknúť pri osobitnom záujme povzniesť činnosť klubu, ale bez nutnosti využívať práva a povinnosti riadneho člena klubu. Vzniká po odsúhlasení členskou schôdzou.

3) Čestné členstvo v klube je schválené členskou schôdzou jednotlivcom, ktorí sa mimoriadne zaslúžia o rozvoj klubu.

Článok 3.

1) Členstvo v klube zaniká:

 1. a) vystúpením z klubu podaním písomnou formou Výboru klubu,
 2. b) vylúčením pri nesplnení povinností člena klubu (o jeho opätovné prijatie za riadneho člena hlasuje Členská schôdza klubu),
 3. c) nezaplatením členského príspevku v stanovenej dobe – lehote v danom kalendárnom roku,
 4. d) úmrtím člena,
 5. e) zánikom klubu.

2) Pri vystúpení, vylúčení alebo zrušení členstva sa príspevky jednotlivcovi nevracajú.

3) Vo všetkých prípadoch ukončenia členstva v klube sú bývalí členovia klubu povinní vrátiť majetok klubu, ktorý majú trvalo alebo krátkodobo v užívaní alebo zverený do opatery, či zapožičaný.

Článok 4.

1) Každý riadny člen klubu má právo byť informovaný o činnosti a hospodárení klubu, podávať návrhy, podnety a sťažnosti k jeho činnosti a činnosti členov klubu prostredníctvom orgánov klubu a odvolať sa proti rozhodnutiam smerujúcim proti nemu k orgánom klubu.

2) Každý člen klubu po dosiahnutí 15. veku svojho života má právo voliť a po dosiahnutí 18. veku svojho života byť volený do funkcie a orgánov klubu.

3) Každý člen klubu má právo používať výcvikové a športové zariadenia, ktoré sú majetkom klubu alebo v užívaní klubu, a to za podmienok stanovených klubom a podieľať sa na výhodách, ktoré klub poskytuje svojim členom.

4) Každý člen má právo zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných klubom podľa svojich možností, schopností a záľub, zapájať sa do športovej, chovateľskej a inej činnosti klubu.

Článok   5.

1) Každý člen klubu je povinný riadiť sa stanovami klubu.

2) Platiť včas predpísané a dohodnuté členské, registračné a iné príspevky a poplatky, ktoré každoročne určujú členovia zúčastnení na členskej schôdzi. Ak nie je členskou schôdzou zmenený, zostáva z predchádzajúceho kalendárneho roka. Výbor klubu je povinný najmenej 14 dní pred členskou schôdzou o tom informovať svojich právoplatných členov s presným programom členskej schôdze. Mimoriadna členská schôdza sa zvolá aj vtedy, ak o to písomne požiada aspoň 30% riadnych členov tohto klubu.

3) Plniť úlohy vyplývajúce z uznesenia orgánov klubu.

4) Napomáhať všestrannému rozvoju kynológie a presadzovať záujmy klubu.

5) Aktívne sa podieľať na tvorbe finančných zdrojov a podľa svojich schopností a možností chrániť majetok klubu.

6) Zvolení delegáti sú viazaní uznesením orgánu, ktorý ich zvolil a v prípade nesplnenia tohto uznesenia je tento orgán oprávnený zbaviť ich delegačného mandátu.

ČASŤ   IV.
Organizačná štruktúra

Článok 1.

1) Členská schôdza sa schádza pravidelne najmenej dvakrát ročne, zvoláva ju výbor klubu, a tam:

 1. a) prerokováva správu o činnosti, hospodárení, správu revíznej komisie, schvaľuje plán činností a rozpočte na nasledujúci rok,
 2. b) vykonáva voľby výboru klubu, volí delegátov na zhromaždenia vyšších orgánov, zriaďuje komisie klubu,
 3. c) rozhoduje o rozdeľovaní príjmov klubu, výške členských príspevkov členov klubu, o zmenách stanov, o čestnom a mimoriadnom členstve v klube,
 4. d) členská schôdza prebieha podľa programu, ktorý na návrh výboru schvália členovia na začiatku schôdze,
 5. e) členská schôdza je oprávnená voliť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina klubu,

2) výbor klubu sa schádza pravidelne štyrikrát ročne, ako aj podľa potreby. Má spravidla 5-7 členov, volí ho členská schôdza a jeho funkčné obdobie je 4 roky,

 1. a) výbor klubu na základe stanov a uznesení členskej schôdze volí spomedzi seba predsedu klubu, ktorý je štatutárnym zástupcom klubu,
 2. b) rozhoduje o všetkých záležitostiach činnosti klubu nespadajúcich výlučne do kompetencie členskej schôdze,
 3. c) rozhoduje o prijatí a vylúčení riadneho člena klubu,
 4. d) nahlasuje akcie do kalendára Zväzu športovej kynológie a ročného kalendára akcií,
 5. e) je uznášaniaschopný len pri nadpolovičnej väčšine členov výboru klubu,

3) revízna komisia je volená členskou schôdzou, má spravidla 3 členov a je volená na 2 roky,

 1. a) je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi,
 2. b) členstvo v revíznej komisii je nezastupiteľné s členom v iných orgánoch klubu,
 3. c) kontroluje hospodárenie klubu, upozorňuje na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich okamžité odstránenie,
 4. d) kontroluje dodržiavanie stanov a iných vnútorných predpisov odsúhlasených členskou schôdzou,

ČASŤ   V.
Majetok hospodárenia a zdroje

1) Hnuteľný a nehnuteľný majetok klubu slúži výlučne potrebám a záujmom klubu.

2) Spôsob hospodárenia s majetkom klubu a jeho ochrana sa riadi v zmysle všeobecných záväzných právnych predpisov a rozhodnutí príslušných orgánov klubu.

3) Zásady hospodárenia klubu:

 1. a) hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu,
 2. b) klub hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom
 3. c) zdrojmi majetku klubu sú členské príspevky, dary od fyzických osôb, dotácie a granty od právnických osôb,
 4. d) výnosy z majetku a vlastnej činnosti klubu môžu byť použité výlučne len na podporu činnosti tohto klubu,
 5. e) v záujme o vytváranie vlastných zdrojov môže klub vykonávať činnosť súvisiacu so zabezpečením cieľov a poslania klubu, a v súlade so všeobecnými záväznými predpismi a týmito stanovami,

4) o majetku pri zániku klubu rozhodne členská schôdza.

ČASŤ   VI.
Právne postavenie a konanie v mene klubu

Článok 1
1) Klub má právnu subjektivitu, v mene klubu koná predseda klubu alebo poverený člen výboru klubu.

2) K podpísaniu zmlúv, faktúr a iných písomností je oprávnený predseda klubu, táto právomoc je delimitovaná na ostatných členov výboru klubu podľa povahy podpisovania listín.

ČASŤ   VII.
Právna úprava klubu, miestnym poriadkom

Článok 1

1) Klub má právo, po schválení výboru klubu a to uznesením klubu vytvoriť miestny klubový poriadok, ktorým sú povinný sa riadiť a dodržiavať ho všetci členovia klubu.

ČASŤ   VIII.
Zánik klubu

1) O zániku klubu, jeho zlúčení alebo dobrovoľnom rozpustení rozhoduje členská schôdza, ktorá menuje likvidátora (likvidačná komisia).

2) Zánik klubu sa písomne oznámi do 15 dní po ukončení likvidácie Zväzu športovej kynológie SR.

ČASŤ   IX.
Záverečné ustanovenie

1) Vo všetkých prípadoch, ktoré nie sú aplikované v stanovách, rozhoduje výbor klubu v duchu zásad stanov.

2) Ak v období medzi voľbami členov orgánov klubu vznikne potreba doplnenia členmi, ich voľbu možno nahradiť kooptáciou maximálne do výšky 1/3 členov daného orgánu.

3) Klub zanikne, ak sa na tom uznesie členská schôdza najmenej 2/3 väčšinou hlasov všetkých členov klubu s hlasom rozhodujúcim prítomných na členskej schôdzi.

 

                                                                                                Klub Športovej Kynológie Slovakia

v Rožňave, 26.06.2015

 

 

 

Komentáre

komentárov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *