Skúšobné poriadky

Skúšobné poriadky, ich podmienky a skratky pracovných skúšok

 
Skúška základného minima
Vek psa najmenej 12 mesiacov.
Účasť na skú ške nie je podmienená splnením iné ho druhu alebo stupňa skúšok.
Na skúškach sa môže zúčastniť pes pracovného plemena, prípadne plemena, ktorého telesná konštrukcia a typ vyššej nervovej činnosti dávajú predpoklady splnenia podmienok a potom praktického využitia.
Úspešne vykonaná skúška je vtedy, keď sa v každej časti skúšky získa najmenej 70 percent z dosiahnuteľných bodov (v zátvorkách pri bodových hodnotách).
Známky:
145-150 výborne,
135-144 veľmi dobre,
120-134 dobre,
105 119 uspokojivo,
0-104 nedostatočne.
Povelovú techniku uvádza skúšobný poriadok pri každom cviku skratkou:
Z = zvukový povel, P = posunkový povel.
Pokým skúšobný poriadok uvádza obidve skratky, psovod môže použiť jeden z povelov alebo obidva súčasne. Počas skúšok pes nemusí mať náhubok.
Výstroj psa: náhubok, hladký obojok, vodidlo, predmet na aportovanie, predmet na stopu. Podľa voľby psovoda: stopovacie vodidlo, prípadne postroj.
Náplň skúšky ZM, dosiahnuteľné body Stopa
Vlastná, 150 m dlhá, 15 minút stará, raz zalomená do pravého uhla, predmet končiaci stopu. Časový limit na vypracovanie stopy je 10 minút Z 50 (35)
Poslušnosť
a) privolanie psa (ľú bovolný z troch spô sobov) ZP 10
b) ovládateľnosť psa na vodidle ZP 10
c) aport volný (predmet psovoda) ZP 10
d) odloženie psa (psovod je na dohľad psa, vzdialenosť 15m) ZP 10
e) pokoj psa pri streľbe 10
Poslušnosť spolu 50 (35)
Obrana
a) prieskum terénu (30 x 50 m, bez časové ho limitu) ZP 10
b) označenie pomocníka 10
c) ochrana psovoda ZP 10
d) zadržanie pomocníka (hladké , 25 m) ZP 10
e) odvaha psa (naznačenie úderov) 10
Obrana spolu 50(35)
Celkom (Stopa, Poslušnosť, Obrana) 150 (105)
Pripomienky k vykonaniu skúšok ZM:
1. Pokiaľ sa v tomto článku neuvádza inak, platia pre konanie cvikov pokyny z druhej časti „Metodika a konanie cvikov".
2. Pri skú škach sa prihliada na to, ž e tu ide o skú šku psov mladých a podľa tohto sa upravujú aj podmienky hodnotenia
psov.
3. Pod ľubovoľným spôsobom privolania sa rozumie spôsob privolania psa, ktorý vo všetkých spôsoboch popisuje druhá časť tohto poriadku. Psovod oznámi spôsob privolania pri hlásení (ZM).
4.a) V prípade použitia umelých úkrytov sa používajú v počte dva (jeden na pravo a jeden na ľavo),
b) Pri prieskume nemusí byť terén až natoľko neprehľadný, ako pri ostatných druhoch a stupňoch skúšok. Pre hodnotenie je rozhodujúci predovšetkým záujem psa o nájdenie osoby práve tak, do akej miery je pes zvládnuteľný.
Po niekoľkorakej zmene smeru (kedy sa ukáže záujem o ovládateľnosť psa) psovod navedie psa podľa pokynu rozhodcu k miestu, v ktorom je v čiastočnom úkryte pomocník.
5. Hneď ako pes uvidí pomocníka alebo ho zvetrí, zostane psovod pokojne stáť a psa môže povelmi povzbudzovať k označeniu pomocníka.
6. Po skončení tohto cviku sa sled obrany prerušuje a pokým túto skúšku skladá viacej účastníkov, postupne nastúpia k vykonaniu týchto dvoch stupňov cviku a), b). Ďalšie cviky obrany už na seba nenadväzujú.
7. Psovod so psom na vodidle stojí asi 3m pred pomocníkom, ktorý na pokyn rozhodcu psa vydráždi a zaútočí na psovoda. V okamihu zaútočenia pustí psovod vodidlo. Ak vodidlo nebude pustené, je to hrubá chyba.
8. Na útok pomocníka pes odpovie zákrokom.
10. Keď pes útočí, pomocník s ním ešte krátku chvíľu zápasí a pritom naznačuje údery prútom. (Hodnotí sa odolnosť)
11. Na pokyn rozhodcu prestane pomocník klásť odpor a ostane pokojne stáť. Psovod potom psa odvolá, uchopí vodidlo a psa drží.
12. Zatiaľ pomocník odbieha od psovoda a psa. Ak už je medzi psovodom a pomocníkom vzdialenosť 25m, rozhodca dá psovodovi pokyn na pustenie psa (psovod psovi odopne vodidlo).
13. Psovod uteká za psom hneď po jeho vypustení.
14. Po dobehnutí pomocníka má pes vykonať zákrok. Pomocník prestáva psovi klásť odpor na pokyn rozhodcu vtedy, keď psovod dobehne k miestu stretu.
15. Na pokyn rozhodcu psovod odvolá psa, pripne ho na vodidlo a rozhodcovi zahlási skončenie obrany.
16. Psovod môže psa povzbudzovať pred i po zákroku. Práve tak pri odvolaní psa môže použiť povel.

Skúška výcviku všestranného psa prvého stupňa

Vek psa najmenej 14 mesiacov.
Účasť na tejto skúške nie je podmienená úspešným vykonaním skúšky ZM.
Úspešne vykonaná skúška je vtedy, keď sa na každej časti skúšky získa najmenej 70 percent z dosiahnuteľných bodov (v zátvorkách pri bodových hodnotách).

Známky:
290-300 výborne,
270-289 veľmi dobre,
240-269 dobre,
210-239 uspokojivo,
0-209 nedostatočne.

Povelovú techniku uvádza skúšobný poriadok pri každom cviku skratkou:
Z = zvukový povel, P = posunkový povel.
Pokým skúšobný poriadok uvádza obidve skratky, psovod môže použiť jeden z povelov alebo obidva súčasne. Počas skúšok pes nemusí mať náhubok.
Výstroj psa: náhubok, hladký obojok, vodidlo, predmet na aportovanie, predmet na stopu. Podľa voľby psovoda: stopovacie vodidlo, prípadne postroj.
Náplň skúšky SVV1, dosiahnuteľné body

Stopa
Stopa vlastná, dlhá 300 metrov, 30 minút stará, dvakrát lomená do pravého uhla, jeden predmet na stope, druhý predmet stopu končí. Časový limit na vypracovanie stopy je 10 minút. Z 100 (70)
Poslušnosť
a) privolanie psa za pochodu k nohe ZP 10
b) ovládateľnosť psa na vodidle ZP 10
c) sadni, ľahni, vstaň (na vodidle pri nohe) ZP 10
d) za pochodu odloženie psa do polohy ľahni ZP 10
e) aport voľný (činka psovoda) ZP 10
f) skok vysoký (100 cm) ZP 10
g) kladina nízka ZP 10
h) Štekanie psa (pes sedí pri nohe na vodidle) ZP 10
i) odloženie psa (psovod je na dohľad psa, vzdialenosť 25 m) ZP 10
j) pokoj psa pri streľbe ZP 10
Poslušnosť spolu 100(70)
Obrana
a) odhalenie páchateľa
- prieskum terénu (40 m 50 m, č as 10 minú t) ZP 10
- vyštekanie pomocníka 10 20
b) zaistenie páchateľa
- prehliadka pomocníka ZP 10
- výsluch pomocníka ZP 10 20
c) ochrana psovoda
- napadnutie psovoda pri stretnutí ZP 15
- ovládateľnosť psa (pustenie) Z 5 20
d) samostatná činnosť psa
- zadržanie pomocníka (hladké zadržanie) ZP 15
- ovládateľnosť (púšťanie) Z 5 20
e) odolnosť psa
- útok na psa, údery po zákroku ZP 20
Obrana spolu 100(70)
Celkom (Stopa, Poslušnosť, Obrana) 300 (210)


Pripomienky k vykonaniu skúšok SVV1:
1. Pokiaľ sa neuvádza v tomto článku inak, platia pre cviky pokyny z druhej časti „Metodika a vykonanie cvikov".
2. Po vykonaní cviku „Výsluch pomocníka" sa sled obrany prerušuje. Pokiaľ sa na skúškach zúčastní viacej ako jeden psovod a jeden pes, nastúpia k vykonaniu cvikov a) a b) ďalší. Ak však nastúpi len jedna dvojica (psovod a pes), musí sa pred ďalšie cviky zaradiť menšia prestávka.
3. Ďalší cvik „Napadnutie psovoda" na voľnom priestranstve sa skúša opäť samostatne u všetkých účastníkov skúšky.
4. Pes na vodidle ide so psovodom určeným smerom. Oproti nim postupuje pomocník, ktorý má ochranný rukáv. Svojím správaním sa pomocník nesmie psa zbytočne dráždiť k útočnosti.
5. Pri stretnutí sa pomocník so psovodom zastaví a začnú spolu priateľský rozhovor. Ak sa pes chová agresívne (vidí a cíti ochranný rukáv), psovod ho môže upokojovať (stretnutie sa môže opakovať niekoľkokrát, až kým sa pes neupokojí).
6. Hneď, ako sa pes upokojí, rozhovor medzi psovodom a pomocníkom sa mení na hádku, ktorá vyvrcholí napadnutím psovoda.
7. V okamihu útoku pustí psovod vodidlo a ponechá psovi voľnosť na vykonanie zákroku. Ak vodidlo nepustí, je to hrubá chyba.
8. Na pokyn rozhodcu prestane pomocník psovi klásť odpor a zostane pokojne stáť.
9. Akonáhle prestane pomocník so psom zápasiť, musí ho pes pustiť. Psovod môž e psa ovplyvniť povelom na pustenie pomocníka.
10. Keď pes pomocníka pustí, psovod chytí vodidlo, zavolá psa k nohe a spolu idú na určené miesto podľa pokynov rozhodcu.
11. Ďalšie cviky obrany sa už robia v nadväznosti na seba.
12. Pri hladkom zadržaní je pes na vodidle a psovod ho pustí odopnutím vodidla hneď, ako sa objaví pomocník vo vzdialenosti 50 metrov. Psovod beží za psom hneď po jeho vypustení.
13. Na odvolanie psa pri všetkých cvikoch obrany tejto skúšky môže psovod použiť povel.
14. Cvik odolnosti psa sa skúša samostatne a vyžaduje sa pri ňom slabý úder (údery) po zákroku psa.
15. Pri prieskume terénu na umelé úkryty sa použijú 2 napravo a 2 naľavo od osi pochodu.

Skúška výcviku všestranného psa druhého stupňa

Vek psa najmenej 18 mesiacov.
Úspešne vykonaná skúška je vtedy, keď sa na každej časti skúšky získa najmenej 70 percent z dosiahnuteľných bodov (v zátvorkách pri bodových hodnotách).

Známky:
290-300 výborne,
270-289 veľmi dobre,
240-269 dobre,
210-239 uspokojivo,
0-209 nedostatočne.

Náplň skúšky IGP1, dosiahnuteľné body Stopa
Stopa vlastná, dlhá najmenej 300 krokov, minimálne 20 min.stará, dva lomy (cca 90°), 3 úseky, predmety psovoda, čas na vypracovanie 15 min. 100 (70)
Poslušnosť
a) ovládatelnosť bez vodidla 20
b) odloženie v sede za pochodu 10
c) odloženie v leže za pochodu s privolaním 10
d) aport voľný 10
e) aport skokom 15
f) aport šplhom 15
g) vysielanie vpred s odložením 10
h) dlhodobé odloženie 10
Poslušnosť spolu 100(70)
Obrana
a) vyhľadanie figuranta 5
b) vystavenie a vyštekanie 10
c) pokus o útek figuranta 20
d) obrana psa pri strážení 35
e) útok na psa za pohybu 30
Obrana spolu 100(70)
Celkom (Stopa, Poslušnosť, Obrana) 300 (210)
Skúška výcviku všestranného psa tretieho stupňa

Vek psa najmenej 18 mesiacov.
Účasť na skúške je podmienená úspešným splnením skúšok SVV 2.
Pre úspešnosť skúšky treba získať v každej časti skúšky najmenej 70% z dosiahnuteľných bodov (v zátvorkách pri bodových hodnotách).

Známky:
290-300 výborne,
270-289 veľmi dobre,
240-269 dobre,
210-239 uspokojivo,
0-209 nedostatočne.

Povelovú techniku uvádza skúšobný poriadok pri každom cviku skratkou:
Z = zvukový povel, P = posunkový povel. Pokým skúšobný poriadok uvádza obidve skratky, psovod môže použiť jeden z povelov alebo obidva súčasne. Počas skúšok pes nemusí mať náhubok.
Výstroj psa: náhubok, hladký obojok, vodidlo. Podľa voľby psovoda: stopovacie vodidlo, prípadne postroj. Náplň skúšky SVV3, dosiahnuteľné body

Stopa
Stopa cudzia, 1000 m dlhá, 3 hodiny stará, dvakrát lomená do pravého uhla, vedená cez používanú cestu, prvý predmet na
stope, druhý predmet stopu končí. Časový limit na vypracovanie stopy 25 minút. Z 100 (70)
Poslušnosť
a) privolanie psa (pes si pokojne sadá k nohe psovoda) P 10
b) sadni, ľahni, vstaň (pes voľný, 20 m pred psovodom) P 10
c) za pochodu odloženie v sede Z 10
d) aport šplhom 1,8 m, činka usporiadateľa, 1 kg ťažká Z 10
e) skok ďaleký (priekopa 3 m dlhá, 5 m široká, 1 m hlboká) alebo prekážka Z 10
f) štekanie psa (pes leží 20 m pred psovodom) P 10
g) vysielanie psa vpred (dvakrát, vzdialenosť 50 m) spojené s privolaním ZP 10
h) plazenie psa (samostatne ku psovodovi, 10m) P 10
i) odloženie psa (psovod je v úkryte, vzdialenosť 50 m) Z 10
j) pokojnosť psa pri streľbe 10
Poslušnosť spolu 100(70)
Obrana
a) odhalenie páchateľa
- prieskum terénu (60 m x 150 m, č as 10 min.) ZP 10
- vyštekanie pomocníka 10 20
b) zaistenie páchateľa
- prehliadka, výsluch, doprovod pomocníka (20 m x 10 m) Z 10
- stráženie pomocníka (psovod v úkryte, 2+1 minúta) Z 10 20
c) ochrana psovoda
- napadnutie psovoda pri sprevádzaní pomocníka Z 15
- ovládateľnosť (púšťanie) 5 20
d) samostatná činnosť psa zadržanie pomocníka (zadržanie s protiútokom, na 200 m) ZP 15
- ovládateľnosť (púšťanie) 5 20
e) odolnosť psa 20
- cvik sa napája na cvik zadržania, prvý úder pri protiútoku zároveň so zákrokom
Obrana spolu 100(70)
Celkom (Stopa, Poslušnosť, Obrana) 300 (210)

Pripomienky k vykonaniu skúšok SVV3:
1. Ak v tomto článku nieje uvedené inak, platia pre vykonanie cvikov pokyny z druhej časti „Metodika a vykonanie cvikov".
2. Pri cvikoch a), b) a c) v obrane môže sa sled obrany prerušiť a tieto cviky uskutočniť so všetkými
účastníkmi skúšky.
3. Pri cviku stráženia pomocníka odchádza pomocník po ubehnutí dvoch minút po ukrytí sa psovoda najkratšou cestou od psa.
Akonáhle pes zakročí, stráži pomocníka ďalej ešte jednu minútu.
4. Pri cviku zadržanie pomocníka zostatne psovod stáť na mieste, z ktorého psa vyslal k zadržaniu pomocníka, až pokým sa cvik neskončil (zákrok a samostatné pustenie). Ku psovi ide len na pokyn rozhodcu.
5. Pri cvikoch obrany je jeden povel na pustenie povolený.
6. Úkryty ako u SVV 2.
7. Pri pustení sa môže použiť 1 zvukový povel.
8. Pri cvikoch poslušnosti na posunkové povely je dovolené jedno oslovenie psa.
Medzinárodná skúška pracovného psa 1. stupňa

Vek psa najmenej 18 mesiacov.
Úspešne vykonaná skúška je vtedy, keď sa na každej časti skúšky získa najmenej 70 percent z dosiahnuteľných bodov (v zátvorkách pri bodových hodnotách).

Známky:
290-300 výborne,
270-289 veľmi dobre,
240-269 dobre,
210-239 uspokojivo,
0-209 nedostatočne.

Náplň skúšky IGP1, dosiahnuteľné body Stopa
Stopa vlastná, dlhá najmenej 300 krokov, minimálne 20 min.stará, dva lomy (cca 90°), 3 úseky, predmety psovoda, čas na vypracovanie 15 min. 100 (70)
Poslušnosť
a) ovládatelnosť bez vodidla 20
b) odloženie v sede za pochodu 10
c) odloženie v leže za pochodu s privolaním 10
d) aport voľný 10
e) aport skokom 15
f) aport šplhom 15
g) vysielanie vpred s odložením 10
h) dlhodobé odloženie 10
Poslušnosť spolu 100(70)
Obrana
a) vyhľadanie figuranta 5
b) vystavenie a vyštekanie 10
c) pokus o útek figuranta 20
d) obrana psa pri strážení 35
e) útok na psa za pohybu 30
Obrana spolu 100(70)
Celkom (Stopa, Poslušnosť, Obrana) 300 (210)
Medzinárodná skúška pracovného psa 2. stupňa

Vek psa najmenej 18 mesiacov.
Účasť na skúške nie je podmienená splnením iného druhu alebo stupňa skúšky. Na skúške sa môže zúčastniť pes pracovného plemena, prípadne plemena, ktorého telesná konštrukcia a typ vyššej nervovej činnosti dávajú predpoklady splnenia podmienok a praktického použitia psa.
Pre úspešnosť skúšky treba získať v každej časti skúšky najmenej 70% z dosiahnuteľných bodov (v zátvorkách pri bodových hodnotách).

Známky:
290-300 výborne,
270-289 veľmi dobre,
240-269 dobre,
210-239 uspokojivo,
0-209 nedostatočne.

Povelovú techniku uvádza skúšobný poriadok pri každom cviku skratkou:
Z = zvukový povel, P = posunkový povel. Pokým skúšobný poriadok uvádza obidve skratky, psovod môže použiť jeden z povelov alebo obidva súčasne. Počas skúšok pes nemusí mať náhubok.
Výstroj psa: náhubok, hladký obojok, vodidlo. Podľa voľby psovoda: stopovacie vodidlo, prípadne postroj. Náplň skúšky SPS, dosiahnuteľné body

Stopa
A) cudzia 1500 m dlhá stopa, 4 hodiny stará, dvakrát zalomená do pravého uhla, vedená cez používanú cestu, jeden predmet na stope, druhý predmet stopu končí. Časový limit na vypracovanie stopy je 35 minút. Z 100 (70)
B) cudzia, 500 m dlhá stopa, 1 hodinu stará, štyrikrát zalomená, z toho raz do ostrého uhla, križuje ju iná cudzia stopa, bez časového rozdielu na mieste kríženia (pachový kríž), jeden predmet na stope, druhý predmet stopu končí. Časový limit na vypracovanie stopy 15 minút. Z 100 (70)
Poslušnosť
a) privolanie psa (pes si pokojne sadne k nohe psovoda) P 10
b) sadni, ľahni, vstaň (pes voľný, 20 m pred psovodom) P 10
c) za pochodu odloženie v sede Z 10
d) aport šplhom (1,8 m, činka usporiadateľa, váha 1 kg) Z 10
e) skok ďaleký (priekopa 3 m dlhá, 5 m široká, 1 m hlboká) alebo prekážka Z 10
f) štekanie psa (pes leží 20 m pred psovodom) P 10
vysielanie psa vpred (dvakrát, 50 m vzdialenosť) spojené s privolaním Z P 10
h) plazenie sa psa (samostatne ku psovodovi, 10 m) P 10
i) odloženie psa (psovod je v úkryte vzdialenom 50 m) Z 10
j) pokojnosť psa pri streľbe 10
Poslušnosť spolu 100(70)
Celkom (Stopa, Poslušnosť) 300 (210)

Pripomienky k vykonaniu skúšok SPS:
1. Pokiaľ nie je v tomto článku uvedené inak, potom pre konanie cvikov platia pokyny z druhej časti „Metodika a vykonanie cvikov".
2. Obidve stopy pre toho istého psa musí robiť jeden kladač.
3. Pri cvikoch poslušnosti psa na posunkové povely je povolené jedno oslovenie psa.
Medzinárodná skúška pracovného psa 3. stupňa

Vek psa najmenej 20 mesiacov.
Úspešne vykonaná skúška je vtedy, keď sa na každej časti skúšky získa najmenej 70 percent z dosiahnuteľných bodov (v zátvorkách pri bodových hodnotách).

Známky:
290-300 výborne,
270-289 veľmi dobre,
240-269 dobre,
210-239 uspokojivo,
0-209 nedostatočne.

Náplň skúšky IGP3, dosiahnuteľné body Stopa
Stopa cudzia, dlhá najmenej 600 krokov, minimálne 60 min. stará, 5 úsekov, 4 lomy (cca 90°), 3 predmety. Časový limit na vypracovanie stopy 20min. 100 (70)
Poslušnosť
a) ovládatelnosť bez vodidla 10
b) odloženie v sede za pochodu 10
c) odloženie v leže za poklusu s privolaním 10
d) odloženie v stoji za poklusus s privolaním 10
d) aport voľný 10
e) aport skokom 15
f) aport šplhom 15
g) vysielanie vpred s odložením 10
h) dlhodobé odloženie 10
Poslušnosť spolu 100 (70)
Obrana
a) vyhľadanie figuranta 5
b) vystavenie a vyštekanie 10
c) pokus o útek figuranta 10
d) obrana psa pri strážení 20
e) doprovod zozadu 5
f) prepad psa pri doprovode 15
g) útok na psa za pohybu 10
h) obrana psa pri strážení 20
Obrana spolu 100 (70)
Celkom (Stopa, Poslušnosť, Obrana) 300 (210)
Skúška psa stopára

Vek psa najmenej 18 mesiacov.
Účasť na skúške nie je podmienená splnením iného druhu alebo stupňa skúšky. Na skúške sa môže zúčastniť pes pracovného plemena, prípadne plemena, ktorého telesná konštrukcia a typ vyššej nervovej činnosti dávajú predpoklady splnenia podmienok a praktického použitia psa.
Pre úspešnosť skúšky treba získať v každej časti skúšky najmenej 70% z dosiahnuteľných bodov (v zátvorkách pri bodových hodnotách).

Známky:
290-300 výborne,
270-289 veľmi dobre,
240-269 dobre,
210-239 uspokojivo,
0-209 nedostatočne.

Povelovú techniku uvádza skúšobný poriadok pri každom cviku skratkou:
Z = zvukový povel, P = posunkový povel. Pokým skúšobný poriadok uvádza obidve skratky, psovod môže použiť jeden z povelov alebo obidva súčasne. Počas skúšok pes nemusí mať náhubok.
Výstroj psa: náhubok, hladký obojok, vodidlo. Podľa voľby psovoda: stopovacie vodidlo, prípadne postroj. Náplň skúšky SPS, dosiahnuteľné body

Stopa
A) cudzia 1500 m dlhá stopa, 4 hodiny stará, dvakrát zalomená do pravého uhla, vedená cez používanú cestu, jeden predmet na stope, druhý predmet stopu končí. Časový limit na vypracovanie stopy je 35 minút. Z 100 (70)
B) cudzia, 500 m dlhá stopa, 1 hodinu stará, štyrikrát zalomená, z toho raz do ostrého uhla, križuje ju iná cudzia stopa, bez časového rozdielu na mieste kríženia (pachový kríž), jeden predmet na stope, druhý predmet stopu končí. Časový limit na vypracovanie stopy 15 minút. Z 100 (70)
Poslušnosť
a) privolanie psa (pes si pokojne sadne k nohe psovoda) P 10
b) sadni, ľahni, vstaň (pes voľný, 20 m pred psovodom) P 10
c) za pochodu odloženie v sede Z 10
d) aport šplhom (1,8 m, činka usporiadateľa, váha 1 kg) Z 10
e) skok ďaleký (priekopa 3 m dlhá, 5 m široká, 1 m hlboká) alebo prekážka Z 10
f) štekanie psa (pes leží 20 m pred psovodom) P 10
vysielanie psa vpred (dvakrát, 50 m vzdialenosť) spojené s privolaním Z P 10
h) plazenie sa psa (samostatne ku psovodovi, 10 m) P 10
i) odloženie psa (psovod je v úkryte vzdialenom 50 m) Z 10
j) pokojnosť psa pri streľbe 10
Poslušnosť spolu 100(70)
Celkom (Stopa, Poslušnosť) 300 (210)

Pripomienky k vykonaniu skúšok SPS:
1. Pokiaľ nie je v tomto článku uvedené inak, potom pre konanie cvikov platia pokyny z druhej časti „Metodika a vykonanie cvikov".
2. Obidve stopy pre toho istého psa musí robiť jeden kladač.
3. Pri cvikoch poslušnosti psa na posunkové povely je povolené jedno oslovenie psa.
Skúška psa obranára

Vek psa najmenej 18 mesiacov.
Účasť na skúške nie je podmienená splnením iného druhu alebo stupňa skúšky. Na skúške sa môže zúčastniť pes pracovného plemena, prípadne plemena, ktorého telesná konštrukcia a typ vyššej nervovej činnosti dávajú predpoklady splnenia podmienok a praktického použitia psa.
Pre úspešnosť skúšky treba získať v každej časti skúšky najmenej 70% z dosiahnuteľných bodov (v zátvorkách pri bodových hodnotách).

Známky:
290-300 výborne,
270-289 veľmi dobre,
240-269 dobre,
210-239 uspokojivo,
0-209 nedostatočne.

Povelovú techniku uvádza skúšobný poriadok pri každom cviku skratkou:
Z = zvukový povel, P = posunkový povel. Pokým skúšobný poriadok uvádza obidve skratky, psovod môže použiť jeden z povelov alebo obidva súčasne. Počas skúšok pes nemusí mať náhubok.
Výstroj psa: náhubok, hladký obojok, vodidlo. Náplň skúšky SPO, dosiahnuteľné body

Poslušnosť
a) privolanie psa (pes si pokojne sadne k nohe psovoda) P 10
b) sadni, ľahni, vstaň (pes voľný, 20 m pred psovodom)
c) za pochodu odloženie v sede Z 10
d) aport šplhom (1,8 m, činka usporiadateľa, váha 1 kg) Z 10
e) skok ďaleký (priekopa 3 m dlhá, 5 m široká, 1 m hlboká) alebo prekážka Z 10
f) štekanie psa (pes leží 20 m pred psovodom) P 10
g) vysielanie psa vpred (2 prevedenia, 50 m vzdialenosť) spojené s privolaním ZP 10
h) plazenie sa psa (samostatne ku psovodovi, 10 m) P 10
i) odloženie psa (psovod v úkryte, 50 m vzdialenosť) Z 10
j) pokojnosť psa pri streľbe 10
Poslušnosť spolu 100(70)
Obrana
a) odhalenie páchateľov
- prieskum terénu (60 m x 100 m, 2 pomocníci, čas 15 minút) ZP 20
- vyštekanie pomocníkov (dvaja pomocníci) 20 40
b) zaistenie páchateľov
- prehliadky, výsluch, sprevádzanie ZP 20
- stráženie páchateľov (psovod v úkryte, 25 m 3 + 1 minúta) ZP 20 40
c) ochrana psovoda
- prepadnutie pri prehliadke 15
- ovládateľnosť 5
- prepadnutie počas sprevádzania 15
- ovládateľnosť 5 40
d) samostatná činnosť psa
- zadržanie pomocníka (zadržanie s protiútokom,200 m) 15
- ovládateľnosť 5
- útok druhého pomocníka (vzdialenosť 50 metrov) 15
- ovládateľnosť 5 40
- e) odolnosť psa
- cvik je napojený na protiútoky obidvoch pomocníkov na psa. Pri protiútoku vždy prvý úder so zákrokom, ďalšie údery potom po zákroku 40
Obrana spolu 100(70)

Celkom (Poslušnosť, Obrana) 300 (210)

Pripomienky k vykonaniu skúšok SPS:
1. Pokiaľ sa v tomto článku neuvádza inak, potom pre výkon cvikov platia pokyny z druhej časti „Metodika a Vykonanie cvikov".
2. Cvik Obrana prebieha za účasti dvoch pomocníkov.
3. Vzdialenosť medzi úkrytmi pri cviku Odhalenie páchateľov musí byť najmenej 100 metrov.
4. Nájdenie pomocníkov pri cviku Odhalenie páchateľov musí zodpovedať poradiu ich umiestnenia v teréne.
5. Po nájdení prvého pomocníka sa vykoná jeho prehliadka. Počas prehliadky pomocník uskutoční prepad psovoda.
6. Po zákroku psa psovod dokončí prehliadku pomocníka a potom ho len vyslúcha.
7. Po výsluchu odovzdá psovod pomocníka vedúcemu akcie, ktorý počas prieskumu postupoval spoločne s rozhodcom za psovodom. Vedúci akcie s pomocníkom ostanú na mieste až po ďalšie splnenie podmienok skúšky.
8. Po nájdení druhého pomocníka nasleduje jeho prehliadka, výsluch a sprevádzanie k vedúcemu skúšok. Odtiaľ potom pokračuje sprevádzanie obidvoch pomocníkov.
9. Počas sprevádzania, po ujdení asi 20 metrov, podnikne jeden z pomocníkov útok na psovoda.
10. Pes má zlikvidovať útok pomocníka, ktorý sa snažil utekať.
11. Po zlikvidovaní útoku pokračuje sprevádzanie obidvoch pomocníkov asi 10 m, k miestu ďalšieho cviku stráženia.
12. Pri cviku stráženia sa pomocníci začnú rozchádzať a to na pokyn rozhodcu, po uplynutí troch minút po ukrytí sa psovoda.
13. Keď pes vykoná zákrok na jedného z nich, potom druhý pomocník začne utekať, ale prvý pomocník ostane stáť.
14. Po zlikvidovaní úteku obidvoch pomocníkov pokračuje ich stráženie ešte jednu minútu.
15. Po vykonaní cviku Zaistenie páchateľov sa sled obrany preruší. Ak sa na skúškach zúčastňuje viac ako jeden psovod a pes, nastupuje k vykonaniu cvikov a), b) a c) ďalší. Ak však nastúpi len jedna dvojica (psovod a pes), musí sa pred ďalšie cviky zaradiť menšia prestávka.
16. Pri cviku Samostatná činnosť psa zostane psovod stáť na mieste, odkiaľ vyslal psa zadržať pomocníka, a to až do skončenia cviku (zákrok a samostatné pustenie). Ku psovi odíde na pokyn rozhodcu.
17. Počas celej obrany má pes vykonávať zákroky samostatne, bez povelu psovoda.
18. V prípade použitia umelých úkrytoch pri prieskume terénu sa použije 6 úkrytov (3 na ľavo 3 na pravo). 1. pomocník je ukrytý za 6. úkrytom a druhý pri spätnom postupe za 1. úkrytom.
19. Pri pustení sa môže použiť jeden zvukový povel bez straty bodu.
20. Pri cvikoch poslušnosti na posunkové povely je možné použiť jedno oslovenie psa.

Pomôcka na skúšku k BH / VT

pomocka

Skratky pracovných skúšok

SOP – skúška ovládateľnosti psa
SMP1, SMP2 – skúšky malých plemien
ZMMP – skúška základného minima malých psov
SVV1, SVV2, SVV3 – skúšky všestranného výcviku
SPS – skúška psa stopára
SPO – skúška psa obranára
IGP1, IGP2, IGP3, IGP-FH – medzinárodne uznávané skúšky z výkonu
SchH – skúšky nemeckého národného skúšobného poriadku
BH / VT – skúška poslušnosti doprovodného psa
SV a SVV – skúšobný poriadok
AD – skúška vytrvalosti
SVMP – skúšky vlôh malých plemien
OBZ, OB1, OB2, OB3 – skúšky obedience