Športová kynológia
5. mája 2016
Starostlivosť o šteňa
7. mája 2016

Výstavy a súťaže

Výstavy a súťaže

História o vzniku a postupu výstav psov a moderných súťažiach psov

História výstav psov

Výstavy psov vznikli v štyridsiatych rokoch, minulého storočia, keď boli zakázané psie zápasy, majitelia však chceli svojich psov i naďalej ukazovať. Prvé výstavy boli malé, rýchle si však získali popularitu. Prvá organizovaná výstava sa konala v roku 1859 v Newcastle-upon-Tyne v Anglicku.
Zo začiatku neexistovali nijaké plemenné štandardy a psi sa hodnotili podľa odlišných pravidiel. Postupne vznikali miestne chovateľské spolky, ktoré dohliadali na organizovanie výstav. Chovatelia začali spolupracovať, aby vyšľachtili psov, ktorí by spĺňali špecifické požiadavky na veľkosť a tvar tela a stavbu kostry.

Prvé výstavy psov

Výstavy v 19. storočí
Výstavy mali spočiatku len niekoľko pravidiel. Psi ani nemuseli mať riadny výcvik v poslušnosti a predvádzaní. Výsledkom bola často zmes vzrušených a neovládateľných psov, podobne ako vidíme na karikatúre od Louisa Waina. Ukazuje jednu zo súťaží organizovaných Britským kynologickým spolkom. Výstava sa konala v roku 1890 v Londýne.

vystavy_v_19.storoci

Kynologické spolky
Kynologický spolok Veľkej Británie (The Kennel Club of Great Britain) bol založený roku 1873, aby registroval štandardy plemien a dohliadal na výstavy. Organizácie v ostatných krajinách neskôr tento systém napodobnili. Národné kynologické kluby podporujú plemenitbu, klasifikujú plemená a registrujú plemenných psov.

Medzinárodná výstava
Predtým, ako uznávaná organizácia stanovila štandardy plemien a triedy plemien, súťažili spolu psi všetkých druhov. Tento obrázok ukazuje medzinárodnú výstavu, ktorá sa konala roku 1865 v londýnskej štvrti Islington.

Moderné súťaže

Súťaž pastierskych psov
V tejto populárnej súťaži medzi sebou súťažia pastierski psi v durení stáda a jeho zahnaní do ohrady v čo najkratšom čase. Majiteľ riadi psov pomocou píšťalky, hlasom alebo signálmi rúk. Psi sú penalizovaní, ak nejaký príkaz nepočúvnu alebo ho vykonajú nepresne.

Súťaže v teréne (Field trials)
Práca v teréne poskytuje loveckým psom príležitosť ukázať, čo vedia. Súťažia v prirodzených terénnych podmienkach a vyhľadávajú alebo prinášajú atrapy koristi na súši i vo vode, podľa typu práce, na ktorú boli vyšľachtení.

Súťaže agility
V týchto súťažiach pes dokazuje pri zdolávaní prekážok svoju zdatnosť, rýchlosť a výcvik. Na týchto súťažiach sa môžu zúčastniť všetky psie plemená, z ktorých mnohé sa spoliehajú na svoje vrodené schopnosti, napríklad rýchlosť u chrtov či norovanie u teriérov.

Súťaž v poslušnosti
V poslušnosti môžu súťažiť rôzne plemená i kríženci. Psi dostávajú príkazy na vykonanie základných skúšok poslušnosti, ako je „Sadni“, „Ľahni“ a pod. Náročnejšie súťaže v poslušnosti zahrnujú i sledovanie pachovej stopy a prinášanie predmetov. Niekedy sa psi riadia len pomocou posunkov.

Psie výstavy a súťaže

Prípravy na výstavu alebo bonitáciu sa začínajú vyplnením prihlášky a zaplatením príslušného poplatku. Obe povinnosti treba splniť pred termínom uzávierky prihlášok. Prihlášku spolu s dispozíciami si vyžiadame od usporiadateľa podujatia. Termíny výstav a niekedy aj bonitácií sa na začiatku každého kalendárneho roka uverejňujú v odbornej kynologickej tlači.

Vystava3

Každý vystavovateľ si musí uvedomiť, že nič sa nedá zveriť náhode a že na výstavu a bonitáciu treba začať psa pripravovať niekoľko týždňov, ba i mesiacov vopred. Výstava je súťaž krásy, preto sa snažíme, aby náš pes alebo sučka prišli na ňu čo najlepšie pripravené a upravené. Denne im starostlivo vyčesávame a kefujeme srsť, sledujeme ich zdravotný a výživný stav. Dbáme, aby neboli chudé, ale ani tučné.
Každý pes, ktorý sa zúčastní na výstave, musí byť zaočkovaný proti besnote a chorobám psinkového komplexu.Chovatelia služobných a pracovných psov musia mať stále na pamäti, že rozhodcovia budú okrem krásy psov hodnotiť aj ich pracovnú upotrebiteľnosť a vytrvalosť. Tieto vlastnosti, najmä vytrvalosť, sledujú rozhodcovia vo výstavnom kruhu, kde sa psy predvádzajú v kroku a v kluse. Všímajú si priestornosť chodov a pohybovú mechaniku. Psy, ktoré za krátky čas vyzerajú unavene a nechávajú sa v kruhu „vliecť“ psovodom namiesto toho, aby išli dopredu, majú malé vyhliadky na vrcholové ohodnotenia. Trénovaniu vytrvalosti treba preto venovať primeranú pozornosť. Správne trénovaný pes má pevné, dobre osvalené telo, ktoré môže byť predmetom obdivu.Ani najlepšie vytrénovaný pes by však na výstave nevyhral, keby prišiel do kruhu špinavý. Čistote srsti a kože venujeme preto zvýšenú pozornosť. Dôležitá je aj kvalita srsti podľa požiadaviek štandardu príslušného plemena. Niektoré plemená hrubosrstých a dlhosrstých psov vyžadujú úpravu srsti trimovaním (šklbaním) a strihaním. V lete umožníme psovi plávať v rieke alebo v jazere. Biele psy vykúpeme deň pred výstavou v šampóne vo vani. Pozor však, niektoré šampóny znechávajú na bielej srsti krémový nádych.

Vystava

Ako na výstavu

A teraz niečo o tom, čo musí pes pri predvedení v kruhu vedieť, čo bude rozhodca požadovať a čomu väčšina vystavovateľov venuje veľmi málo pozornosti. Je to kontrola chrupu a pohlavných orgánov psa, meranie palicovou mierou, výstavný postoj, disciplinovaná chôdza a klus vo výstavnom kruhu. Pes, ktorý nevie splniť tieto požiadavky a bráni sa im, veľmi zdržuje priebeh posudzovania. Rozhodca môže takéhoto psa z posudzovania vylúčiť. Preto každého psa alebo sučku, ktoré chceme na výstave alebo bonitácii predviesť, musíme podrobiť výstavnej drezúre.

Kontrola chrupu

Pri kontrole chrupu vystavovateľ chytí psa ľavou rukou za hornú a pravou za dolnú čeľusť tak, aby čeľuste zostali tesne zovreté. Ľavým palcom pritom nadvihne horný pysk a pravým odtisne dolný, aby posudzovateľ mohol skontrolovať záhryz. Na jeho pokyn podobným spôsobom odhrnie pysky na ľavej i pravej strane papule. Pri kontrole chrupu sa pes musí správať pokojne, nesmie sa brániť alebo napádať posudzovateľa. Kontrolu chrupu treba nacvičovať s pomocníkom, ktorý vystupuje v úlohe posudzovateľa, dotiaľ, kým pes neukáže zuby bez akéhokoľvek kladenia odporu.

Meranie psa

Meranie psa nacvičujeme najprv sami. Ak nemáme k dispozícii posuvnú palicovú mieru, pomôžeme si hocijakou latkou, ktorú prikladáme psovi k úrovni pleca; druhou latkou pritláčame zhora tesne na kohútik. Podobne nacvičujeme aj meranie dĺžky psa od pleca po sedací hrboľ. Ak už pes pri meraní neuhýba, skúšame merať s pomocníkom. Do výstavného postoja sa pes musí postaviť vždy, keď o to posudzovateľ požiada. Časť posudku totiž posudzovateľ vykonáva, keď pes stojí vo výstavnom postoji. Hrudníkové končatiny musia smerovať kolmo a rovnobežne k zemi. Panvové končatiny musia byť postavené tak, aby vnútorná končatina (smerom k posudzovateľovi) bola posunutá o tri až päť psích stôp dozadu do vonkajšej končatiny a aby podpätie smerovalo kolmo k zemi. Pri správnom korektnom postoji sú všetky štyri končatiny na dvoch líniách rovnobežných s osou tela.

Pohyb vo výstavnom kruhu

Pohyb vo výstavnom kruhu nacvičujeme na voľnom, najlepšie trávnatom priestranstve. Ak je to možné, vytýčime aj kruh. Psa vodíme v kruhu na ľavú ruku, t.j. proti smeru hodinových ručičiek. Pes nemá na výstave chodiť pri psovodovej nohe, ako na cvičisku pri výcviku, ale pred psovodom; nesmie ho však ťahať. Vodilo smie byť len mierne napnuté. Striedavo precvičujeme chôdzu v kroku a v kluse. Cval sa pri posudzovaní na výstave nepožaduje.

Všetky prvky výstavnej drezúry treba pred výstavou cvičiť denne niekoľko týždňov aj mesiacov, dokiaľ ich pes bezpečne neovláda. Tri až päť dní pred výstavou alebo bonitáciou musí psa prehliadnuť veterinárny lekár a na základe vyšetrenia vydá súhlas na prevoz. V deň podujatia psa ráno nekŕmime. Nenakŕmený pes ľahšie znáša ruch a nervozitu na výstavisku. Vezmeme so sebou však fľašu s vodou a misku, aby sme ho mohli podľa potreby napojiť. Okrem obojka, náhubku a vodidla treba vziať tenké nenápadné vodidlo na predvádzanie v kruhu, čistiace potreby na srsť, vlhkú handru na utieranie tlamy a očí. Nesmieme zabudnúť na preukaz o pôvode psa, vstupný list na výstavu a veterinárny atest.
Posledná rada, ohodnotenie posudzovateľa, aj keby bolo veľmi nepriaznivé, vypočujte a prijmite pokojne a športovo. Posudok predsa nič na vašom vzťahu k vernému psovi nemení.

Komentáre

komentárov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *